Πρόβλημα Μεδουσών στον Κορινθιακό Κόλπο

Με επίσημη επιστολή του ο βουλευτή Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιώργος Τσόγκας, προς το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ), ζήτησε από τον εξειδικευμένο, επιστημονικό φορέα να προτείνει τρόπους δράσης για το οξύ φαινόμενων των μεδουσών στον Κορινθιακό Κόλπο.

Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας με την από 22-11-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου: ΙΩ/ 9530 απάντησή του, αναφέρει τα εξής:

Καταρχάς η τοποθέτηση ειδικών διχτυών μπορεί να βοηθήσει, όμως τοπικά και σε περιορισμένη έκταση.

β) Το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ έχει στείλει πρόταση στο ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) με την οποία προτείνει τη διερεύνηση  της οικολογικής κατάστασης του οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου.

 Συγκεκριμένα:

Η πρόταση στηρίζεται σε δύο επιστημονικές προσεγγίσεις που δρουν συμπληρωματικά: 1) Την Ωκεανογραφική προσέγγιση, που περιλαμβάνει την αποτύπωση της υδρογραφίας και τη διερεύνηση του πελαγικού τροφικού πλέγματος.

2) Την Αλιευτική προσέγγιση, που στηρίζεται στην εκτίμηση των ιχθυοαποθεμάτων των μικρών πελαγικών ψαριών, που βρίσκονται στις ανώτερες θέσεις του τροφικού πλέγματος.

Λεπτομερής αποτύπωση της υδρογραφίας και της κατάστασης του πελαγικού, τροφικού πλέγματος στο οικοσύστημα του Κορινθιακού.

Για τους ωκεανογραφικούς πλόες θα χρησιμοποιηθεί το ερευνητικό σκάφος του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ «ΑΙΓΑΙΟ». Θα πραγματοποιηθούν δύο (2) πλόες: Μια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης της υδάτινης στήλης στην αρχή της Άνοιξης και μια κατά τη διάρκεια της στρωματοποίησης της υδάτινης στήλης το καλοκαίρι. Οι δειγματοληψίες θα γίνουν πάνω σε πυκνό δίκτυο διατομών για τις ανάγκες της υδρογραφίας και σε 10-12 σταθμούς για το πελαγικό, τροφικό πλέγμα.

 

Φυσικές παράμετροι που θα καταγραφούν για την υδρογραφία

 Κάθετα προφίλ θερμοκρασίας, αλατότητας, πυκνότητας, διεύθυνση και ταχύτητα ρευμάτων. Η καταγραφή των ρευμάτων θα είναι συνεχής, κατά μήκος όλων των διατομών.

Τα προφίλ θερμοκρασίας, αλατότητας, πυκνότητας θα γίνουν σε πολύ πυκνό δίκτυο σταθμών, κατά μήκος όλων των διατομών.

 Παράμετροι που θα μετρηθούν για το πελαγικό, τροφικό πλέγμα (ΠΤΠ)

Φυσικοχημικές: Οξυγόνο, θρεπτικά άλατα, σωματιδιακός και διαλυτός άνθρακας, αιωρούμενο σωματιδιακό υλικό.

Βιοτικές: χλωροφύλλη, ετερότροφα και αυτότροφα βακτήρια, νανοευκαριωτικά, μικροπλαγκτό, μεσοζωοπλαγκτό, προνύμφες και αυγά ψαριών. Θα γίνει εκτίμηση βιομάζας και ανάλυση βιοκοινωνιών.

Εικόνα 1: Απεικόνιση των διατομών και των σταθμών (κόκκινες κουκίδες) του ΠΤΠ της ωκεανογραφικής δειγματοληψίας με  το ΩΚ ΑΙΓΑΙΟ στον Κορινθιακό Κόλπο.

 

  • Κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων των μικρών πελαγικών ψαριών στον Κορινθιακό.

Θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση του αποθέματος και της σύνθεσης των μικρών, πελαγικών ψαριών, δύο εποχές του χρόνου, με ακουστικές μεθόδους. Σε προκαθορισμένα σημεία καταγράφονται αβιοτικές παράμετροι με CTD. Η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί με το ερευνητικό σκάφος του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ «ΦΙΛΙΑ», παράλληλα ή σε μικρή χρονική απόσταση από τους ωκεανογραφικούς πλόες.

Τα ακουστικά δεδομένα θα συλλεχθούν κατά μήκος 17 διατομών προκαθορισμένων, με ηχοβολιστικά σχιστής δέσμης (spit beam eco- sounder) 38, 120, 200, 333, kHZ DT-X. Το μέγεθος της στοιχειώδους δειγματοληπτικής μονάδας είναι ένα ναυτικό μίλι. Ο καταμερισμός του ανακλώμενου ήχου (backscattering echo) σε είδη ψαριών, γίνεται από το χαρακτηριστικό ηχοανακλαστικό δυναμικό (target strength) του κάθε είδους σε συνδυασμό με την εικόνα του ηχογράμματος (echogram). Παράλληλα με τον ηχοβολισμό θα πραγματοποιηθεί εκτεταμένη, πειραματική αλιεία με πελαγική τράτα για την εκτίμηση της σύνθεσης των πληθυσμών.

Θα γίνει η εκτίμηση των εξής παραμέτρων:

  1. Συνολική βιομάζα του γαύρου και της σαρδέλας
  2. Ηλικιακή Σύσταση των πληθυσμών του γαύρου και της σαρδέλας.
  3. Μέσο μήκος ανά ηλικία
  4. Σχέση μήκους – βάρους

Εικόνα 2. Απεικόνιση των διατομών της ακουστικής δειγματοληψίας με το ΩΚ ΦΙΛΙΑ στον Κορινθιακό Κόλπο.